خرید آپارتمان در بندر انزلی

۶

فروش آپارتمان 70 متری در پاسداران بندر انزلی

گیلان بندر انزلی پاسداران
قیمت ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش آپارتمان ۸۳ متر در منطقه آزاد انزلی

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۱,۱۸۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش آپارتمان ۱۱۷ متر خ معلم

گیلان بندر انزلی بلوار معلم

۸

آپارتمان ۸۰ متری در برج طاووس منطقه آزاد انزلی

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

۸۶متری بر اصلی معلم

گیلان بندر انزلی بلوار معلم

۸

تک واحدی ۱۲۵متر نوسازبر اصلی اطبا

گیلان بندر انزلی بلوار اطبا

۸

تکواحدویو ابدی دریا فول

گیلان بندر انزلی بلوار معلم

۱

۱۷۵متر تک واحدی پاسداران

گیلان بندر انزلی
قیمت ۲,۳۶۲,۵۰۰ تومان

۵

۷۴متری محدوده غازیان

گیلان بندر انزلی غازیان
قیمت ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش اپارتمان غازیان به صورت یکجا غازیان

گیلان بندر انزلی غازیان

۷

۲۷۶متر پنت هاوس بر اصلی ویو دریا

گیلان بندر انزلی
قیمت ۵,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

۹۵متر پاسداران طبقه سوم کیلومتر۱

گیلان بندر انزلی
قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

تکواحدی ۱۶۰ متری براطباء ویو دریا

گیلان بندر انزلی بلوار اطبا

۸

آپارتمان ۸۷ متری ویو دریا خوش نقشه

گیلان بندر انزلی بلوار اطبا
قیمت ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

خ معلم ۸۲ متر نزدیک دریا

گیلان بندر انزلی بلوار معلم
قیمت ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش آپارتمان ۹۵ متری اول پاسداران

گیلان بندر انزلی پاسداران
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش آپارتمان ۸۶ متر بر بلوار معلم نو ساز

گیلان بندر انزلی بلوار معلم
قیمت ۱,۲۹۰ تومان

۸

پنت هاوس۲۷۶متری بر اصلی پاسداران

گیلان بندر انزلی پاسداران

۶

خیابان اطبا۸۷متر

گیلان بندر انزلی بلوار اطبا
قیمت ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش آپارتمان ۷۰ متری بندر انزلی

گیلان بندر انزلی
مشاوران املاک فعال در بندر انزلی