-->

خرید آپارتمان در بندر انزلی

۸

کد ۳۴۲۴ فروش واحد آپارتمانی با دید ابدی و استثنایی دریا

گیلان بندر انزلی پاسداران
قیمت ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

کد ۳۴۰۶ فروش واحد مسکونی در دهکده ساحلی خوش اندوخته منطقه آزاد انزلی

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد انزلی
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد: ۳۳۷۹ فروش واحد مسکونی در بندرانزلی

گیلان بندر انزلی
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد: ۳۳۲۶ فروش واحد مسکونی کلید نخورده در خیابان سی متری بندرانزلی

گیلان بندر انزلی پاسداران
قیمت ۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

کد ۳۳۱۵ فروش واحد مسکونی در ساحل قو

گیلان بندر انزلی بلوار اطبا
قیمت ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

"کد: ۲۴۷۲ فروش واحد مسکونی ویو عالی دریا

گیلان بندر انزلی بلوار معلم
قیمت ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

"کد: ۲۴۵۲ فروش واحد مسکونی بندرانزلی

گیلان بندر انزلی پاسداران
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش واحد آپارتمانی در بهترین موقعیت انزلی محدوده سی‌متری

گیلان بندر انزلی پاسداران
قیمت ۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش آپارتمان 70 متری در پاسداران بندر انزلی

گیلان بندر انزلی پاسداران
قیمت ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش آپارتمان ۱۱۷ متر خ معلم

گیلان بندر انزلی بلوار معلم

۷

۸۶متری بر اصلی معلم

گیلان بندر انزلی بلوار معلم

۸

تک واحدی ۱۲۵متر نوسازبر اصلی اطبا

گیلان بندر انزلی بلوار اطبا

۸

تکواحدویو ابدی دریا فول

گیلان بندر انزلی بلوار معلم

۱

۱۷۵متر تک واحدی پاسداران

گیلان بندر انزلی
قیمت ۲,۳۶۲,۵۰۰ تومان

۵

۷۴متری محدوده غازیان

گیلان بندر انزلی غازیان
قیمت ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش اپارتمان غازیان به صورت یکجا غازیان

گیلان بندر انزلی غازیان

۷

۲۷۶متر پنت هاوس بر اصلی ویو دریا

گیلان بندر انزلی
قیمت ۵,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

۹۵متر پاسداران طبقه سوم کیلومتر۱

گیلان بندر انزلی
قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش آپارتمان ۸۶ متر بر بلوار معلم نو ساز

گیلان بندر انزلی بلوار معلم
قیمت ۱,۲۹۰ تومان

۸

پنت هاوس۲۷۶متری بر اصلی پاسداران

گیلان بندر انزلی پاسداران
مشاوران املاک فعال در بندر انزلی