سایت خرید و فروش و اجاره املاک در شمال

۶

نور چمستان زمین:۳۰۰ بنا: ۱۵۰شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان نعمت آباد
پیش پرداخت: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

نور چمستان زمین: ۳۵۰بنا: ۲۵۰شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان بهدشت
پیش پرداخت: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

نور چمستان زمین:۳۰۰ بنا:۲۴۰ شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان نعمت آباد
پیش پرداخت: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

نور چمستان زمین: ۲۸۰بنا: ۲۶۰شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان نعمت آباد
پیش پرداخت: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

نور چمستان زمین:۲۲۰ بنا: ۲۲۰شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان امیرآباد
پیش پرداخت: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

نور چمستان زمین: ۴۰۰بنا:۲۵۰ شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان نعمت آباد
پیش پرداخت: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

نور چمستان زمین: ۲۷۰بنا: ۱۴۰شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان نعمت آباد
پیش پرداخت: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

نور چمستان زمین:۲۴۰ بنا: ۲۱۰شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان
پیش پرداخت: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

نور چمستان زمین:۲۱۰ بنا: ۱۴۰شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان
پیش پرداخت: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

نور چمستان زمین: ۲۷۰بنا: ۱۲۰شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان
پیش پرداخت: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

نور چمستان زمین:۳۶۰ بنا:۲۶۰ شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

نور چمستان زمین: ۳۰۰بنا: ۱۸۰شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

نور چمستان زمین:۳۵۰ بنا:۲۵۰ شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

نور چمستان زمین: ۲۷۰بنا:۲۴۰ شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان بهدشت
پیش پرداخت: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

نور چمستان زمین:۳۰۰ بنا:۲۴۰ شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

نور چمستان زمین:۵۰۰ بنا:۲۴۰ شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان امیرآباد
پیش پرداخت: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

نور چمستان زمین:۲۲۰ بنا: ۲۰۰شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

نور چمستان زمین:۲۳۰ بنا:۱۵۰ شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان بهدشت
پیش پرداخت: ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۷ تومان
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

نور چمستان زمین۳۰۰: بنا:۳۰۰ شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان لاویج
پیش پرداخت: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

نور چمستان زمین:۲۲۰ بنا: ۱۷۰شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

نور چمستان زمین: ۲۰۰بنا: ۱۲۰شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان بهدشت
پیش پرداخت: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

نور چمستان زمین:۲۸۰ بنا:۱۵۰ شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان نعمت آباد
پیش پرداخت: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

نور چمستان زمین:۴۰۰ بنا: ۴۰۰شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان سعادت آباد
پیش پرداخت: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

نور چمستان زمین:۶۰۰ بنا:۳۰۰ شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان بهدشت
پیش پرداخت: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

نور چمستان زمین:۲۱۵ بنا: ۱۱۵شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
پیش پرداخت: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

نور چمستان زمین:۱۵۰ بنا: ۸۰شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان