اجاره اداری و تجاری در شمال

۰

اجاره واحد اداری

مازندران آمل
مبلغ رهن ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

رهن و اجاره واحد اداری ساختمان اوکسین

مازندران آمل
مبلغ رهن ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ اجاره ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۲

اجاره مغازه با پاخور عالي / ١٠ متر سبزه ميدان

گیلان رشت گلسار

۰

اجاره مغازه / ١٩ متر گلسار خيابان شيرخاني

گیلان رشت گلسار