خرید زمین در کمربندی امامزاده عبدالله

۰

زمین ۱۱۸متری امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۷۰۰۰هزار متری امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین داخل کمربندی امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین امامزاده عبدالله به قیمت

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۲۵۰متری امامزاده عبدالله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین داخل بافت کمربندی امام زاده عبدالله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله

۰

فروش زمین تجاری

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
پیش پرداخت: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش باغ مرکبات ۶۰۰ متری

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
پیش پرداخت: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان