خرید زمین در آهودشت

۴

فروش زمین 160 متری شهرکی کاربری مسکونی الحاق به بافت درآهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۳۰۰متری

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش چند قطعه زمین پلاک ۱ جنگل

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۲۸۰متری

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۲۸۰متری

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۲۸۰۰متر زمین داخل بافت شهری

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۱۰۰۰مترزمین سالده

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین الحاق به بافت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین داخل بافت مسکونی اهودشت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین داخل بافت مسکونی بامجوز

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۲۶۰متری باپروانه ساخت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش دو قطعه زمین ۲۵۰ متری آهودشت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۲۶۰متری

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین داخل بافت در آهودشت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۱۰۰۰ متری در آهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین آهودشت

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان