خرید آپارتمان در آمل

۰

فروش آپارتمان ۱۴۵متری اسپه کلا آمل

مازندران آمل اسپه کلا
قیمت ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۲۰۰متری اسپه کلا کلید نخورده

مازندران آمل اسپه کلا
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۹۵متری آمل

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان۱۸۰متری کوچه برندهراز

مازندران آمل
قیمت ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۹۵متری آمل کاشانی

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۰۰متری خیابان امام رضا

مازندران آمل امام رضا
قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش چند واحد اپارتمان بلوار جانبازان

مازندران آمل
قیمت ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۸۰متری کوچه برند هراز آماده تحویل

مازندران آمل
قیمت ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۲۳۰متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۸۰متری کوچه برند هراز

مازندران آمل
قیمت ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۸۲متری کاملا بازسازی شده

مازندران آمل
قیمت ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

آپارتمان ۱۹۲متری نزدیک میدان به هراز

مازندران آمل
قیمت ۴۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۹۲متری کوچه برند هراز

مازندران آمل
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۲۰۷متری منطقه ۱

مازندران آمل
قیمت ۳,۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۲۰۰متری کوچه برند هراز

مازندران آمل
قیمت ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۲۰۰متری هراز کوچه برند

مازندران آمل
قیمت ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان در چندطبقه خیابان طالب آملی

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۹,۵۷۰,۰۰۰ تومان

۰

ویلا نیمپیلوت مدرن ۲۳۱مترزمین

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش آپارتمان ۲۷۰متری کوچه برند هراز

مازندران آمل
قیمت ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۴۰ متری حوالی میدان شهر به هراز

مازندران آمل
قیمت ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

اپارتمان ۱۵۱متری خیابان طالب آملی

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۲۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۰۰متری اسپه کلا

مازندران آمل
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۵۰متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۸۰متری

مازندران آمل
قیمت ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش اپارتمان ۱۸۵متری

مازندران آمل
قیمت ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش آپارتمان اسپه کلا

مازندران آمل
قیمت ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاربران فعال در آمل