خرید زمین در آمل

۰

زمین تجاری جاده جنگلی

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱,۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین مسکونی ساییج محله

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۵۵۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۷۰۰۰هزار متری امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین داخل کمربندی امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین کشاورزی

مازندران آمل روستای انج پل
قیمت ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین بام امل فیلبند

مازندران آمل چلاو
قیمت ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین امامزاده عبدالله به قیمت

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

زمین مسکونی داخل بافت

مازندران آمل
قیمت ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۲۳۲ متری میدان جانبازان آمل

مازندران آمل
قیمت ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین در بلور ولایت آمل

مازندران آمل
قیمت ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۱۷۸متری امامزاده عبداله

مازندران آمل روستای تلیران
قیمت ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۲۵۰متری امامزاده عبدالله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۱۰۰۰متری امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

۴۸۰۰مترزمین امل اماده تفکیک

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش باغ مرکبات محموداباد

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین مسکونی امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین داخل بافت کمربندی امام زاده عبدالله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله

۱

فروش زمین مسکونی درویش خیل

مازندران آمل دابودشت
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۲۰۰ متر زمین آمل به محموداباد جاده کلوده

مازندران آمل روستای سیاه لش
قیمت ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین چسبیده به بافت مسکونی امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین ۲۱۰ متری روستای سیاه لش

مازندران آمل روستای سیاه لش
قیمت ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین شهرکی ۲۰۰متری در تلیران

مازندران آمل روستای تلیران
قیمت ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاربران فعال در آمل