خرید زمین در رامسر

۲

فروش زمین 500 متری شهرکی کاربری باغات در رامسر

مازندران رامسر
قیمت ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین با سند ششدانگ قابل تفکیک در رامسر

مازندران رامسر
قیمت ۴,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین با کاربری مسکونی و قیمت مناسب

مازندران رامسر
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین قیمت و موقعیت مناسب در رامسر

مازندران رامسر
قیمت ۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین در رامسر

مازندران رامسر کتالم
قیمت ۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین با ویو ابدی در رامسر

مازندران رامسر
قیمت ۷,۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین ۸۵۰ متری کاربری مسکونی تجاری در رامسر

مازندران رامسر
قیمت ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

۷۲۴ متر زمین موقعیت تجاری ،اداری،گردشگری،مسکونی

مازندران رامسر
قیمت ۲۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین ۶۰۰ متری سادات شهر

مازندران رامسر کتالم

۱

فروش زمین ۲۲۲ متری سادات شهر

مازندران رامسر کتالم
کاربران فعال در رامسر