آگهی های منطقه بهدشت

۵

نور چمستان زمین: ۳۰۰بنا:۲۲۰ شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان بهدشت
پیش پرداخت: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

نور چمستان زمین: ۳۵۰بنا: ۲۵۰شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان بهدشت
پیش پرداخت: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

نور چمستان زمین: ۲۷۰بنا:۲۴۰ شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان بهدشت
پیش پرداخت: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

نور چمستان زمین:۲۳۰ بنا:۱۵۰ شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان بهدشت
پیش پرداخت: ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۷ تومان
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

نور چمستان زمین: ۲۰۰بنا: ۱۲۰شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان بهدشت
پیش پرداخت: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

نور چمستان زمین:۶۰۰ بنا:۳۰۰ شهرکی با نگهبانی ۰۹۱۲۹۵۴۳۱۶۱

مازندران چمستان بهدشت
پیش پرداخت: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش ویلا ۲۶۰ متری در بهدشت چمستان

مازندران چمستان بهدشت
پیش پرداخت: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ویلا بهدشت با زمین:۱۶۰ متری و بنا:۹۰ متری

مازندران چمستان بهدشت
پیش پرداخت: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا در بهدشت چمستان زمین:۲۳۰ بنا:۱۲۰

مازندران چمستان بهدشت
پیش پرداخت: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

نور بهدشت زمین:۲۵۰ بنا: ۲۲۰شهرکی با نگهبانی

مازندران چمستان بهدشت
پیش پرداخت: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان