-->

۱

فروش ویلا 400 متری شهرکی استخردار در امیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآباد
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 400 متری شهرکی استخردار در سعادت آباد چمستان

مازندران چمستان سعادت آباد
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 380 متری شهرکی استخردار در امیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآباد
پیش پرداخت: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 300 متری شهرکی در امیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآباد
پیش پرداخت: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 450 متری شهرکی در سعادت آباد چمستان

مازندران چمستان سعادت آباد
قیمت ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 300 متری شهرکی در امیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآباد
پیش پرداخت: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 400 متری شهرکی در امیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآباد
پیش پرداخت: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 400 متری شهرکی درامیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآباد
پیش پرداخت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 500 متری شهرکی درامیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش ویلا 400 متری شهرکی استخردار درامیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآباد
پیش پرداخت: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 450 متری شهرکی درامیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآباد
پیش پرداخت: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان