آگهی های منطقه کلارآباد

۱

زمین یالبندان قطعه یک جنگل ۳۰۰ متر سند جواز

مازندران کلارآباد یالبندان
قیمت ۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا دوبلکس کلارآباد بهشتی ۲۰۰ متر ویو عالی

مازندران کلارآباد چارز
قیمت ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

ویلا دوبلکس کلارآباد بهشتی ۲۰۰ متر ویو عالی

مازندران کلارآباد شهرک امیردشت
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان